Giełdopol I

 1. Zasady ogólne

 Środki początkowe
Każdy z graczy posiada na początku symulacji fikcyjne środki w wysokości     100.000 zł.

 

Informacje
Każdy z graczy dysponuje równą informacją, na podstawie której podejmuje decyzje inwestycyjne. Informację zawarte są w raportach giełdowych i wykresach.

 

Czas gry
Gra ma charakter turowy: podzielona jest na 12 etapów (każdy po 10-15 minut) odpowiadających 12 miesiącom. Tak więc czas pełnej rozgrywki to 1 rok (ok. 3-4 godziny realnego czasu przy uwzględnieniu przerw).

 

Parkiet
Na parkiecie gry Giełdopol mamy do dyspozycji 20 spółek podzielonych na 10 branż. W ramach każdej branży mamy do wyboru spółkę dużą i spółkę małą (duże spółki wyróżnione są w raportach pogrubioną czcionką. Każda branża posiada również odmienne cechy szczególne.

 

Decyzje inwestycyjne
Na początku każdego miesiąca określamy strukturę naszego portfela, decydując jakie akcje kupujemy i jak dzielimy nasz kapitał na ich zakup. Wartość posiadanych akcji danej spółki wyraża się procentowo, jako procent wartości całego portfela, zgodnie z regułami:
a)Wartość posiadanych akcji danej spółki jest wyrażana w pełnych pkt. procentowych
b)Wartość posiadanych akcji danej spółki nie może przekroczyć 40% wartości portfela
c)Minimalna wartość zaangażowania kapitału w akcje wynosi 40% wartości portfela

 

Cel gry
Zadaniem inwestora jest odszukanie i zakupienie akcji spółek, których ceny w okresie posiadania wzrosną, a najlepiej tych które wzrosną najbardziej. W grze nie występują dywidendy, tak więc wzrost wartości akcji jest jedyną formą osiągania zysków przez inwestorów. Ilość kapitału zgromadzonego na koniec symulacji jest wynikiem gry. Dla sprawdzenia własnej skuteczności swoje wyniki warto porównywać z średnim wzrostem rynku w okresie inwestycji, który jest przedstawiony za pomocą indeksów zawartych w raportach giełdowych.

 

 

2. Przebieg gry

 Symulacja podzielona jest na 12 miesięcy (tur). Każda tura składa się z 5 faz:

 

1 Dostarczenie graczom w formie papierowej raportów giełdowych, wykresów oraz kart inwestora
Raporty giełdowe i wykresy zawierają aktualną informację o spółkach, natomiast karta inwestora służy do komunikacji gracza z prowadzącym.
Czas: ok. 2 minut

 

2  Wybór spółek przez graczy – inwestorów.
Na kartach inwestora zaznaczane są na wszystkie decyzje inwestycyjne, a następnie przekazywane do prowadzącego. Dodatkowo karta zawiera opcje „BZ” – bez zmian, oznacza że gracz chce pozostawić obecny skład portfela na przyszły miesiąc. Podczas tej fazy gracze powinni mieć stały dostęp do informacji.
Czas: ok. 5-10 minut

 

3  Wpisanie decyzji graczy do arkusza
W kolejnym etapie po zebraniu wszystkich kart inwestorów prowadzący wpisuje podjęte przez graczy decyzje do arkusza. Po zebraniu wszystkich kart można już wyświetlić za pomocą projektora multimedialnego raporty/wykresy z kolejnego miesiąca. W czasie oczekiwania gracze mogą zastanawiać się już nad decyzjami na kolejny miesiąc.
Czas: ok. 5 minut

 

4  Symulacja kolejnego miesiąca
Symulując kolejny miesiąc, uaktualniane automatycznie są wszystkie wykresy, raport giełdowy oraz dotychczasowe wyniki inwestorów.
Czas: ok. 0,5 minuty

 

5  Prezentacja dotychczasowych wyników
Odbywa się poprzez wyświetlenie graczom arkusza z wynikami.
Czas: ok. 1 minuty

 

Cykl z każdym kolejnym miesiącem powtarza się aż do ostatniego miesiąca rozgrywki. Należy jednak pamiętać o dostarczaniu grającym w każdym miesiącu aktualnych raportów i wykresów.

 

 

3. Karta inwestora

 

Rys. 1 Karta inwestora wypełniona do lutego

 

Karta inwestora jest miejscem zaznaczania decyzji inwestycyjnych. Każda karta zawiera miejsce na dwuliterowy kod oznaczający inwestora do którego dana karta należy. W każdym kolejnym miesiącu gracz wypełnia kolejną kolumnę, ustalając podział swoich środków pomiędzy akcje wybranych na dany miesiąc spółek. Na karcie znajduje się również wspominana opcja „BZ”. W odpowiedniej kratce należy postawić X aby zdecydować na pozostawienie struktury portfela bez zmian (opcja dostępna od drugiego miesiąca gry). Wypełnioną kartę gracz dostarcza do prowadzącego, zaś na początku każdej kolejnej tury karta wraca ponownie do gracza.

 

 

4. Prowizje

 W grze występują jedynie prowizje od zakupu, płacone zawsze na początku rozgrywki (ponieważ na początku rozgrywki gracz ma obowiązek dokonania zakupu akcji za min. 40% wartości portfela) oraz każdorazowo przy zwiększaniu zaangażowania w daną spółkę. Stawka prowizji to 0,5% od wartości zakupionych akcji.

5. Raporty giełdowe

Rys. 2 Przykładowy raport

 

Raport zawiera ważne dla inwestora informacje dotyczące: zachowania rynku, zmian kursów poszczególnych akcji, prognoz analityków i sytuacji finansowej spółek. W prawym górnym rogu każdego raportu znajduje się miesiąc którego raport dotyczy.
Każdy raport podzielony jest na pięć głównych części:

 

Spółka
Zawiera nazwę spółki oraz sektor, w którym spółka prowadzi działalność gospodarczą.

 

Cena akcji
Informacja o cenie bieżącej oraz cenie z poprzedniego miesiąca.

 

Zmiana procentowa
W tej części znajdziemy informacje o procentowej zmianie ceny akcji na przestrzeni ostatniego miesiąca oraz ogólną zmianę procentową ceny od początku roku (od początku gry).

 

Analitycy

Informacja o ocenie sektorów przez analityków rynku, oraz o ich rekomendowanych cenach.

 

Wskaźniki
W grze występują trzy wskaźniki opisujące sytuację finansową spółki: C/WK, C/Z oraz ROE.
Ponadto w dolnej części raportu znajdują się informacje o zmianach wartości indeksów giełdopolu:
IDS – indeks dużych spółek
IMS – indeks małych spółek
IWS – indeks wszystkich spółek; na początku każdej gry 75% wartości indeksu stanowią duże spółki

 

 

6. Analitycy

Analiza sektorowa

 

W grze nie występują informacje o wskaźnikach makroekonomicznych, cenach surowców oraz wskaźnikach branżowych. Takie informacje wyrażane są jedynie pośrednio poprzez analizę sektorową. Analitycy oceniają poszczególne branże (w oparciu o sytuacje makro, ceny surowców itp.) nadając im kategorie: A; B; C; D; E („A” oznacza najsilniejszą zdaniem analityków). Każdą kategorie otrzymują dwie branże.

 

 

Wycena spółek

 

Mechanizm jest bardzo podobny jak przy analizie sektorowej. Jest od niej również lekko zależny. Tzn. wcześniej ustalona ocena sektora wpływa na wycenę spółek w nim zawartych. Podstawową różnicą jest odniesienie oceny do konkretnych spółek oraz liczbowe ujęcie wyrażone jako cena rekomendowana.
Opieranie się jedynie na ocenach analityków nie wymaga od gracza wielkiego wysiłku intelektualnego, z drugiej strony analizy nie zawsze są one dokładne, dlatego sugerując się rekomendacjami warto poprzeć decyzje informacjami z innych źródeł.

 

 

7. Wykresy kursów akcji

 

Rys. 3 Przykładowa tablica wykresów

 

Wykresy ukazują dotychczasowe zmiany cen spółek poczynając od stanu sprzed 6 miesięcy od rozpoczęcia gry, zaprezentowane są na dwóch tablicach, tj. po 10 wykresów na każdą. Dzięki wykresom można wytyczać trendy i formacje na podstawie których można prognozować zmianę ceny. Ważne ażeby przy analizie zwracać uwagę nie tylko na kształt wykresu, ale również na skalę.